About

ประวัติหน่วยจังหวัดทหารบกชุมพร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดก่อตั้งหน่วยทหารภาคใต้ซึ่งมีการจัดและใช้อาวุธตามแบบยุโรปเป็นแห่งแรกขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชความสำเร็จของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นพระปรีชาสามารถตั้งหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยทั้ง ๆที่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งระบุไว้ว่าทุกประเทศจะต้องไม่มีหน่วยกำลังทหารใกล้เขตแดนของตนก็เนื่องด้วยในรัชสมัยของพระองค์พระองค์ได้ส่งกองทหารไทยไปร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๒เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงพระองค์เห็นว่าผืนแผ่นดินภาคใต้ของประเทศไทยไม่มีหน่วยกำลังทหารประจำอยู่เลยด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านพระองค์ได้ขอร้องจากนานาประเทศขอให้มีกำลังทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ณที่ประทับชั่วคราวแทนกำลังทหารและเมื่อประเทศข้างเคียงได้ยินยอมให้มีการจัดตั้งกองทหารตามคำร้องขอของพระองค์แล้วพระองค์จึงทรงตกลงพระทัยสร้างที่ประทับชั่วคราวขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯตั้งกองพันที่ ๑กรมทหารรักษาวังขึ้นเมื่อวันที่๑เมษายนพ.ศ. ๒๔๖๕ณตำบลสวนจันทร์ ซึ่งภายหลังทรงขนานนามว่าสวนรื่นฤดี ในปัจจุบันคือบริเวณสนามบินของจังหวัดนครศรีธรรมราชและยังคงปรากฏหลักเขตจารึกวันเดือนปีอยู่กระทั่งจนปัจจุบันนี้สำหรับนายทหาร , นายสิบ ,และพลทหารได้คัดเลือกมาจากกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จนกระทั่งปลายปี พ.ศ.๒๔๖๘ได้ทรงให้ยุบเลิกกองพันนี้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศขณะนั้น ตกต่ำอย่างหนัก

ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๘๓รัฐบาลสมัยพลตรีหลวงพิบูลสงครามในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดลรัชกาลที่ ๘ได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความปลอดภัยของดินแดนภาคใต้ และเห็นควรจัดให้มีหน่วยทหารเพื่อป้องกันอธิไตยดินแดนส่วนนี้ให้เข้มแข็งจึงได้สั่งให้กองทัพบกปรับปรุงกำลังทหารและเปลี่ยนที่ตั้งหน่วยทหารใหม่เป็นบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นโดยให้จัดตั้งหน่วยทหารขนาดกองพันทหารราบเพิ่มขึ้น๕กองพันและกองพันทหารปืนใหญ่ ๑กองพันคือกองพันทหารราบที่๓๘ , ๓๙ , ๔๐ , ๔๑ , ๔๒ และกองพันทหารปืนใหญ่ที่๑๓ตามคำสั่งของกองทัพบกที่ ๓๖๘๖ / ๘๓ลง๑๓มิถุนายน ๒๔๘๓ในขั้นต้นหน่วยดังกล่าวได้จัดขึ้นในจังหวัดพระนครก่อน โดยรับทหารกองหนุนซึ่งอาสาสมัครเข้ารับราชการเข้าบรรจุเมื่อเรียบร้อยแล้ว จึงได้เคลื่อนย้ายหน่วยจากจังหวัดพระนครเข้าที่ตามตั้งจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

๑.กองพันทหารราบที่๓๘ตั้งที่จังหวัดชุมพร

๒.กองพันทหารราบที่๓๙ตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช